หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และ นอกจากนี้ประชาชนทุกคนยังมีความรักใคร่สมัครคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในชุมชน
 
แบบแผนชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมเป็นแบบไทยภาคกลาง มีการแสดงพื้นบ้าน ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง และการทำบุญเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น แห่เทียนเข้าพรรษา บวชนาค งานหัตถกรรม งานประเพณีแข่งเรือ การประกอบศาสนกิจต่าง ๆ
 
 
   
ประชากรประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดที่อยู่ในภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

วัดบางซ้ายใน

วัดบางซ้ายนอก

วัดแก้วฟ้า

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
 
 
สถานบริการและบุคลากรด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาลตำบลบางซ้าย มีดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเต่าเล่า จำนวน 1 แห่ง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 4 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

มีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง มีพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน จำนวน 9 นาย

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 130 นาย

สถานีตำรวจภูธรบางซ้าย ซึ่งมีสายตรวจปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับประชาชนในชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง
 
   
โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

โรงเรียนวัดบางซ้ายใน

โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก

โรงเรียนวัดฤกษ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเต่าเล่า (ถ่ายโอนงานจาก ส.พ.ช.)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแก้วฟ้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางซ้าย