หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
สภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป ในเขตเทศบาลตำบลบางซ้าย การสัญจรใช้ทางน้ำเป็นหลัก ชุมชนอยู่บริเวณริมสองฝั่งคลอง ประชาชนอยู่อย่างสะดวกสบาย สภาพแวดล้อมดี ธรรมชาติร่มเย็น แต่ปัจจุบันนี้เมื่อสังคมมีความเจริญเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหา เรื่องความไม่สมดุลของธรรมชาติตามระบบนิเวศ แต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากนัก
 
ในเขตเทศบาลมีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ คือคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เป็นคลองธรรมชาติที่ไหลผ่านบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล (ที่ว่าการอำเภอบางซ้ายหลังเก่า) นักท่องเที่ยวสามารถชมธรรมชาติทางน้ำ ประเภทบ้านเรือนไทย และต้นไม้ บริเวณริมสองฝั่งคลอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นอกจากนั้นยังมีวัดวาอารามหลายแห่ง ซึ่งสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมไทยอันร่มรื่น
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองชลประทานเจ้าเจ็ด – บางยี่หน
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปาของเทศบาล จำนวน 13 แห่ง

ประปาหมู่บ้านอีก จำนวน 8 แห่ง
 
         

ถนนที่เทศบาลรับผิดชอบมีจำนวน 40 สาย
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 10,310 เมตร
 
ถนนลาดยาง 17,380 เมตร
 
ถนนลูกรัง 680 เมตร

มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 (สายอยุธยา – สุพรรณบุรี) แยกเข้าตลาดบางซ้าย

ถนนสายหลัก คือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผ่านคันกั้นน้ำชลประทาน เชื่อมต่อกับอำเภอเสนา ซึ่งมีรถสองแถวประจำ
ทางวิ่งผ่าน

การคมนาคมทางน้ำ มีคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หนไหลผ่าน ซึ่งมีต้นน้ำจากอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปสู่อำเภอ บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันการสัญจรไปมาทางน้ำ ประชาชนไม่นิยมใช้ เพราะการคมนาคมทางบกสะดวกกว่า จะใช้เฉพาะฤดูน้ำหลาก