หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบ กองคลัง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการตรวจสอบการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายใน [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบางซ้าย ที่ ๑๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบางซ้าย ที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบางซ้าย ที่ ๑๓๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2