หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
   
 
ประกาศเทศบาลบางซ้าย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นระหว่างพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานประจำ สังกัดสำนักปลัด และ นายกเทศมนตรีตำบลบางซ้าย [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่องเจตจำนงการบริหารงาน การปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)