ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ ทต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันได้ โดยกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ และประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางซ้าย
ติดต่อ ๐๓๕-๓๗๕-๓๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 11.06 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 22 ท่าน